آموزش رایگان Mql4

دوره اندیکاتور نویسی mql4

در دوره اندیکاتور نویسی چه مباحثی تدریس میشود:

جلسه 1
💥 آشنایی با ساختار اندیکاتورها
💥 دسترسی به داده کندل ها
💥 آرایه های سری و توابع کار با آرایه ها

جلسه 2
💥 ادامه توابع کار با آرایه ها

جلسه 3
💥 بافر و آبجکت
💥 اتصال یا مپینگ بافر به آرایه
💥 مقداردهی به آرایه ی متصل به بافر
💥 تابع OnCalculate و پرکردن آرایه با حلقه for

جلسه 4
💥 تنظیمات مربوط به Seperate Window با استفاده از دستورات پیش پردازنده و توابع معادل
💥 توابع Technical Indicators

جلسه 5
💥 پروژه : اندیکاتور cross movings

جلسه 6
💥 پروژه : اندیکاتور ترکیبی
stochastic, Adx
💥 استفاده از alert, notification در اندیکاتور

جلسه 7
💥 دسترسی به مقادیر اندیکاتورها با استفاده از تابع iCustom
💥 طراحی یک اندیکاتور واسط برای تشخیص بافر اندیکاتورهای شخصی

جلسه 8
💥 توابع مربوط به آبجکت ها (قسمت اول)

جلسه 9
💥 توابع مربوط به آبجکت ها(قسمت دوم)

جلسه 10
💥 توابع Object Get
💥 توابع ObjectsTotal, ObjectName, ObjectType
💥 جابجایی آبجکت ها

جلسه 11
💥تابع () OnChartEvent

جلسه 12
💥پروژه 1 : اندیکاتور MACD_CUSTOM

جلسه 13
💥پروژه 2 : اندیکاتور Pivot Point

جلسه 14
💥 پروژه 3 : توسعه اندیکاتور PivotPoint
💥پروژه 4 : پیاده سازی اندیکاتور FractalCustom

جلسه 15
💥 ارسال پارامترها به توابع به صورت مقدار و آدرس
(CallByValue & CallByRefrence)
💥 پروژه 5 : پیاده سازی اندیکاتور MultiRSI

جلسه 1

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15