آموزش رایگان Mql4

دوره مقدماتی mql4

در دوره مقدماتی چه مباحثی تدریس میشود:

جلسه 1 :
💥 آشنایی با محیط نرم افزار
💥 دستورات پیش پردازنده
💥 چارچوب و اسکلت برنامه ها

جلسه 2:
💥 آشنایی با تابع و فراخوانی آن

جلسه 3:
💥 متغیر ها و نوع داده ها data types
💥 نوع داده های صحیح integer
💥 نوع داده date time
💥 نوع داده رنگ ها color
💥 نوع داده منطقی boolean
💥 داده های شمارشی Enumoration

جلسه 4:
💥 داده های اعشاری float , double
💥 داده های رشته ای string
💥 متغیر های محلی local
💥 متغیر های سراسری global
💥 متغیرهای استاتیک static

جلسه 5:
💥 عملگر های محاسباتی
💥 عملگرهای انتسابی
💥 عملگرهای رابطه ای
💥 عملگرهای منطقی
💥 عملگر سه تایی ternary operation
💥 عملگر switch
💥 حلقه while
💥 حلقه do while
💥 حلقه for

میتوانید جلسات را از لینک های زیر ببینید:

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5